• چرا باید از وضع سرقت های خیابانی نگران باشیم؟

    مدت‌هاست که پلیس، از افزایش روزافزون تعداد سرقت در کشور خبر می‌دهد. سرقت خودرو، منزل و بانک و مغازه از یک سو قابل تامل است و از سویی دیگر اما، افزایش چشم‌گیر سرقت‌های خرد تعجب را برمی‌انگیزد.

  • سازمان سینمایی اختیار قانونی مجازات عوامل سینما را دارد؟!

    مسئولان سینمایی طی چهل سال اخیر نشان دادند می‌توانند برچسب ممنوع‌کاری را بر پیشانی هر یک از اهالی سینما و تلویزیون…

پیشنهاد سردبیر