نتایج جستجو :

  • شعر ایستادگی یک مؤلفه دارد که تمام شعرهایی که مضمون سیاسی-اجتماعی دارند، لزوماً از آن برخوردار نیستند و آن، خاصیت…

  • مقبره سایه‌ی ادبیات ایران، امروز در گوشه‌ای از پارکی در جنوب شهر رشت به حال خود رها شده و اراده‌ای نیز برای افزایش…

  • «هوشنگ ابتهاج»، سایه‌ی سترگ ادبیات ملی ایران، روز ۱۹ مردادماه سال ۱۴۰۱ جهان فانی را بدرود گفت و به جمع زندگان جاودانی…