نتایج جستجو :

  • نقطه تمایز او نسبت به دیگر ادیبان معاصر «رویکرد تاریخی» او نسبت به ادبیات بود و این رویکرد تاریخی او باعث شد او ویژگی…

  • جناب استاد هنوز به این درک نرسیده که رستم‌، نماد پهلوانان و‌ ‌اسپهبدان اساطیری است. هنوز جناب صادقی نمی‌داند که نام…

  • شاید در هیچ کشوری در دنیا به اندازه کشور ما دشمنی با تاریخ وجود نداشته باشد و هر سلسله و حکومتی در کشور بر سر کار آمده…