نتایج جستجو :

  • عضو ستاد مبارزه با کرونا معتقد است حاکمیت تا کنون نتوانسته برنامه دقیقی برای کنترول شیوع بیماری که بتواند نظر مردم را…