• مدیرکل اسبق اروپای وزارت خارجه با اشاره به تحریم های…

    «سیاست " یکی بزن و یکی بخور" جز افزایش تنش و بحران نتیجه‌ای در بر ندارد و بین تداوم تقابل و تعامل سازنده حتماً نباید راه حل اول را ادامه داد. »…

اخبار بیشتر