• سازمان سینمایی اختیار قانونی مجازات عوامل سینما را دارد؟!

    مسئولان سینمایی طی چهل سال اخیر نشان دادند می‌توانند برچسب ممنوع‌کاری را بر پیشانی هر یک از اهالی سینما و تلویزیون…

آخرین اخبار