• از جراحی حنجره و صدا تا اندام خصوصی...

    ساختار شهری کنونی، هویت جدیدی به افراد داده که سبب شده است، ارزش‌های رفتاری و معنوی‌شان تغییر کند و تنها زمانی که فرد…

آخرین اخبار