کد مطلب: 61945

هشدار روزنامه همدلی: مردم خسته در رودرویی خونبار بر سر حجاب مانند انبار باروت‌اند

هشدار روزنامه همدلی: مردم خسته در رودرویی خونبار بر سر حجاب مانند انبار باروت‌اند

روزنامه همدلی نوشت: بدیهی است خودسری‌ها می‌تواند آغازی باشد بر رودررویی خونبارتر مردم در کوچــه و خیابان، فاجعه‌ای کــه میتواند به فروپاشــی همه‌جانبه منجر شود. آن هم در این شــرایط که مردم خسته از گرفتاری‌های بیشــمار هســتند و مانند انبار باروت برای شعله‌ور شدن نیاز به یک جرقه دارند.

روزنامه همدلی به بهانه جان باختن یک زن در کرمان در نزاع بر سر حجاب به شدت نسبت به دوقطبی شدن جامعه و همچنین رودرویی «خونبار» مردم هشدار داده است.

به گزارش همدلی، موضوع حجاب و سیاستهای سختگیرانه در این خصوص، ایــن روزها بــه بحــث و جدلی برجســته تبدیل شده و یک دوقطبی خطرناکی را درباره حجاب در فضای عمومی جامعه شــکل داده است، به گونه‌ای که گفته میشود یکی از این جدل‌ها موجبات مرگ یک شهروند را در کرمان فراهم کرده است.

 

این روزنامه در ادامه نوشته است: با نگاهی بــه برخوردهــای مداخله جویانه و خشونت بار به اســم امر به معروف این سوال پیش می آیــد تعرض بــه زن ایرانی و ناامن کردن جامعه، نشان دادن چهره خشن از دین و ...در کجای امر به معروف آمده اســت؟ این تقابل هایی که به اســم امر به معروف انجام میگیرد، به جز خشونت و درگیری و انزجار و نفرت اجتماعی چه آورده دیگری دارد. بدیهی است این گونه رفتارها و خودسری ها می تواند آغازی باشد بر رودررویی خونبارتر مردم در کوچــه و خیابان، فاجعه ای کــه میتواند به فروپاشــی همه جانبه منجر شود. آن هم در این شــرایط که مردم خسته از گرفتاری های بیشــمار هســتند و مانند انبار باروت برای شعله ور شدن نیاز به یک جرقه دارند.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار